Neolution Technology Corporation

นโยบายการรับประกันสินค้า

 1. บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าในกรณีที่เสียหรือชำรุดจากการใช้งานปกติเท่านั้น
 2. สินค้าที่ส่งซ่อมจะต้องมีสติ๊กเกอร์การรับประกัน ( Warranty Void Sticker ) ของ บ.นีโอลูชั่น เท่านั้น และสินค้า ทุกรายการต้องมี Barcode / Serial No. ติดอยู่บนตัวสินค้าในสภาพสมบูรณ์อ่านได้ชัดเจน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือรับซ่อมสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลาของการรับประกัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือรับซ่อมสินค้าที่มีสภาพสินค้าผิดปกติหรือนอกเงื่อนไขการรับประกัน
 5. สินค้าบางประเภทที่มีบัตรรับประกันแนบ ลูกค้าต้องเก็บบัตรรับประกันไว้เป็นหลักฐาน และต้องแนบบัตร รับประกันมาแสดงให้ทางบริษัทฯ ด้วยทุกครั้งเมื่อส่งซ่อมสินค้า
 6. สินค้าบางประเภทที่มี Warranty Void Sticker และ Barcode / Serial No. ติดที่กล่องแทนตัวสินค้า ลูกค้าต้องนำกล่อง มาแสดงให้ทางบริษัทฯ ด้วยทุกครั้งเมื่อส่งซ่อมสินค้า
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูล และโปรแกรมที่บันทึกอยู่ในสินค้าที่ ลูกค้า นำมาส่งซ่อมกับบริษัทฯ เช่น Hard Disk ( Internal and External ), Flash Memory, Flash Drive, เครื่องเล่น MP3, กล้อง ดิจิตอลและสื่ออื่น ๆ

นโยบายการบริการลูกค้าภายใต้การรับประกัน

 1. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
 2. ซ่อมสินค้าชิ้นนั้นให้ใช้งานได้ปกติ ส่งคืนตัวเดิม
 3. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
 4. เสนอลูกค้าทำการ Upgrade สินค้าที่มีเทคโนโลยีหรือคุณสมบัติที่สูงกว่า โดยลูกค้าจ่ายเงิน ส่วนต่างที่ เพิ่มขึ้นหรือ คืนเป็นเงินตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง
 5. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้าโดยประมาณ ให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. ระยะเวลารับประกันสินค้าภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุ บริษัทฯ จะให้การรับประกันโดยไม่ คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามเงื่อนไขการรับประกันของรุ่นสินค้าที่ซื้อหรือ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในแต่ละชิ้นส่วน โดยดูจากสติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัทฯ
 2. การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรงตลอดระยะเวลารับประกันสินค้า โดยนำสินค้าส่งซ่อมผ่านตัวแทนจำหน่าย, ศูนย์บริการ, สาขาและสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
 3. สินค้าประเภทจอ Monitor ( LED Monitor, All in one PC )  รับประกัน 1 ปี
  รวมถึงชิ้นส่วนภายใน จอภาพ, แผงความคุม, สายเคเบิล, สวิทช์ควบคุม กล้องเว็บเค็ม ( มีเฉพาะรุ่น )  หากเกิดจุด Dead Pixel / Bright Pixel ( ดอท ) รับประกันตั้งแต่ 3 จุดขึ้นไป ( ตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้า ) โดยทำการเปลี่ยนซ่อมเฉพาะจุดที่ตรวจสอบแล้วมีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าอะไหล่และค่าแรง
 4. สินค้าประเภทเก้าอี้เกมส์มิ่ง Gaming Chair     
  • วัสดุโครงสร้างต่าง ๆ ของตัวเก้าอี้ รับประกัน 1 ปี  โครงสร้าง ( Flame ), โช๊ค ( Gas lift ), ฐานรอง ( Star base ), ล้อ ( Wheel )  โดยจะต้องเสียหายจากการใช้งานปกติหรือเกิดปัญหาจากการผลิต
  • พนักพิง เบาะและวัสดุห่อหุ้ม ( หนัง ผ้า ) รับประกันอาการเสีย ทะลุ, มีรอยขูดขีด , มีรอยถลอก, ขาด ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

จะทำการเปลี่ยนซ่อมเฉพาะจุดที่ตรวจสอบแล้วมีปัญหาจากการใช้งานปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าอะไหล่และค่าแรง

 1. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้
  1. มีสภาพสินค้าแตกต่างไปจากปกติ เช่น แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขูดขีด, มีรอยถลอก, ชิ้นส่วนบางส่วนหายไป, ผลึกเหลวจอ LCD ได้รับความเสียหาย เป็นต้น
  2. มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบสกปรก, คราบสนิม, คราบเกลือ, ฉี่หนู, ซากสัตว์ตาย, สัตว์ทำรัง, มีรอยไหม้หรือรอยขาดที่แผงวงจร เป็นต้น
  3. สินค้าที่มีการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ เช่น ใกล้จุดที่มีกระแสไฟฟ้าหรือสัญญาณรบกวนสูง, ใกล้จุดที่มีความชื้นสูง, ใกล้จุดที่มีความเป็นกรดเป็นด่างสูง เป็นต้น
  4. สินค้าที่เสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟช๊อต, ไฟเกิน, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้ เป็นต้น
  5. สินค้าที่มีการแกะหรือเปิดสินค้าเพื่อซ่อม, ดัดแปลงโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ
  6. ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้ติดตั้งจากบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์
  7. สินค้าที่สติ๊กเกอร์รับประกัน ( Warranty Void Sticker ), เลขประจำตัวสินค้า ( Serial No. ) ของบริษัทฯ มีรอยฉีกขาด, หลุดหาย, ถูกแก้ไขหรือเหตุอื่นใดทำให้ส่วนที่เป็นสำคัญไม่สามารถตรวจสอบได้
 2. เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า DOA ( Dead On Arrival )
  เนื่องจากสินค้ามีความบกพร่องในการทำงานจาก บริษัทผู้ผลิต
  1. ระยะเวลาการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน ( ในกรณีที่มีสินค้าในสต๊อก ) นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินของลูกค้าที่บริษัทฯ ออกให้
  2. ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติ โดยดูรายละเอียดเงื่อนไขจากข้อ 3.
  3. สินค้า, อุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และครบถ้วน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าแบบ Lifetime Warranty คือ การรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งานที่ยังมี การผลิตและทำตลาด จนกว่าจะมีการประกาศเลิกผลิต ( End of Life ) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต ทางบริษัทฯ จะให้การรับประกันสินค้าต่อลูกค้าอีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศเลิกผลิต

 

ตัวอย่างสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเเบรนด์ Kingston HyperX
สินค้าแบรน HyperX รับประกัน 2 ปีนับจากวันที่ตัวแทนได้ขายสินค้าให้กับลูกค้า ( End - User ) โดยต้องแสดง Invoice ที่ระบุวันที่ซื้อสินค้า ในกรณีที่ไม่แสดง End - User Invoice จะนับประกันจากวันที่บริษัท ได้จำหน่ายสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รับประกันเฉพาะสินค้าที่เกิดความบกพร่องหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ สาเหตุจากการผลิต หรือภายใต้การใช้งานที่สภาวะปกติเท่านั้น
 2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 3. ส่งเคลมสินค้าพร้อมกับอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานครบถ้วน ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

HyperX Alloy FPS Keyboard
ส่งเคลมพร้อมอุปกรณ์ตามรูป

HyperX Cloud Stinger
ส่งเคลมพร้อมอุปกรณ์ชิ้นส่วน A

HyperX Cloud II
ส่งเคลมพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดตามรูป

HyperX CloudX
ส่งเคลมพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดตามรูป

HyperX Cloud Revolver
ส่งเคลมพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดตามรูป

HyperX Cloud Revolver S
ส่งเคลมพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดตามรูป

 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายและเงื่อนไขการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ลูกค้าสามารถ Update นโยบายการให้บริการล่าสุดได้จาก Website ของบริษัทฯ

 

ช่องทางการส่งสินค้าซ่อม

สาหรับตัวแทนจาหน่าย (Dealer)

1. ส่งสินค้าซ่อมกับพนักงานจัดส่งของบริษัทฯ โดยจะต้องออกใบส่งซ่อมพร้อมกับให้พนักงานเซ็นชื่อรับสินค้าไว้เป็นหลักฐานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบติดตาม

2. ส่งสินค้าซ่อมผ่านบริษัทขนส่งที่บริษัทฯ ใช้บริการจัดส่งสินค้าให้ โดยระบุที่อยู่สานักงานใหญ่ด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายปลายทางกับทางบริษัทฯ

สาหรับลูกค้าทั่วไป (End User)

1. ส่งสินค้าซ่อมผ่านทางตัวแทนจาหน่าย โดยขอเอกสารไว้เป็นหลักฐานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบติดตาม

2. ส่งสินค้าซ่อมโดยตรงกับบริษัทฯ ตามที่อยู่สานักงานใหญ่

3. ส่งสินค้าซ่อมผ่านบริษัทขนส่งหรือไปรษณีย์ โดยระบุที่อยู่สานักงานใหญ่ด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายปลายทางกับทางบริษัทฯ

 

ที่อยู่สานักงานใหญ่

บริษัท นีโอลูชั่น เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จากัด

44 ซ.เอกชัย 63 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ

โทร 02-898-2875 แฟกซ์ 02-898-2858

 

การส่งสินค้าซ่อมสาหรับตัวแทนจาหน่ายต่างจังหวัด

1.สินค้าจะต้องบรรจุด้วยวัสดุกันกระแทกพร้อมกับบรรจุในหีบห่อที่มีความแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง

2. ระบุชื่อและที่อยู่หน้ากล่อง ดังนี้

บริษัท นีโอลูชั่น เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ฝ่ายบริการ)

เลขที่ 44 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

3. เมื่อลูกค้าได้ฝากส่งมากับบริษัทขนส่ง ให้แจ้งรายละเอียด ดังนี้

3.1 ชื่อร้านหรือบริษัทของผู้ส่ง

3.2 วันที่ส่ง

3.3 บริษัทขนส่ง

3.4 เลขที่ขนส่ง

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตาม และป้องกันสินค้าสูญหาย กรุณาแจ้งที่ฝ่ายบริการ

เบอร์โทร 02-898-2875 ต่อ 202, 086-345-1623 หรือที่ E-Mail service@neolutiongroup.com